The Hotel Maria icon

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

SC Hotels Operations Oy (Y-tunnus 3291502-9)
Kauppakatu 18C 35
40100 Jyväskylä

Rekisterinpitäjän operoima kohde

The Hotel Maria
Mariankatu 23
00170 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä:
Email:

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen SC Hotels Operations Oy:n operoimassa kohteessa The Hotel Maria. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan huone-, ravintola- tai tapahtumavarausta tehtäessä tai niiden laskutusta koskevissa asioissa. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun tai suostumuksen perusteella. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakas- ja markkinointirekisterissä olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • asiakkaan tekemien varausten käsittely
 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • tiedottaminen ja asiakasviestintä
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • palveluiden markkinointi
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja asiakaspalveluiden kehittäminen
 • asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.
 • asiakkaan mahdollisia terveydentilaa koskevia tietoja käytetään vain wellness -palveluiden turvalliseen toteutukseen. Epäsuoraa terveystietoa voi kertyä asiakkaan ilmoittaessa liikuntarajoitteista esimerkiksi huonevarauksen yhteydessä.
 • asiakaspalvelutilanteissa voidaan tallentaa asiakkaan ja The Hotel Marian välistä viestintää esimerkiksi sähköpostiviestejä asiakaspalvelun kehittämiseksi tai sen sisällön todentamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja.

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, passin tiedot, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite,
  kansalaisuus ja asema yrityksessä

Varauksia koskevat tiedot:

 • saapumis- ja lähtöpäivät
 • matkustustavat
 • matkan tarkoitus (esimerkiksi vapaa-aika, työ tai muu syy)
 • tiedot mahdollisista lemmikeistä
 • tiedot palveluiden käytöstä ja ostoista
 • kanta-asiakastiedot
 • asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot
 • asiakkaan valinnat ja, toiveet ja hänen itsensä ilmoittamat tiedot
 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 • suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset

Yritysasiakkaiden kohdalla rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asema yrityksessä
 • mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 • yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamat suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset

Saapumisen yhteydessä vaaditaan matkustajailmoitus. Siihen vaadittavien tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän
lakisääteiseen velvoitteeseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja:

 • rekisteröidyiltä itseltään esim. sähköpostin ja puhelun välityksellä, myynninedistämistapahtumien yhteydessä tai sidosryhmien lähteistä
 • palveluiden käytöstä ja vierailujen yhteydessä saatavista tiedoista
 • nettisivuiltaan: tilaus- ja tarjouspyyntölomakkeiden kautta
 • kotisivujen varausmoottoreiden kautta
 • ulkopuolisilta ravintoloiden pöytävaraussivustoilta
 • ulkopuolisilta hotellien varauspalveluyrityksiltä
 • rekisteröidyn työnantajalta palveluiden varaamisen yhteydessä
 • ulkopuolisista lähteistä kuten julkisista rekistereistä, organisaation yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja rekisterin käsittelijät

Rekisterinpitäjä on sitoutunut käsittelemään henkilötietojasi luottamuksellisesti ja huolellisesti. Käsiteltävät tiedot on suojattu tietojärjestelmien avulla asianmukaisesti. Tarvittavia asiakastietoja voidaan siirtää The Hotel Marian sisällä asiakkuuden hallinnoimiseksi tai mikäli tietojen siirtäminen on tarpeen oikeutetun edun vuoksi. Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta. Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävään tietojen käsittely olennaisesti kuuluu. Rekisteriin pääsyyn on erilliset tunnukset ja salasanat. Kerättyjä tietoja käsittelevät myös The Hotel Marian käyttämät alihankkijat ja palveluntarjoajat, joiden oikeus käsitellä asiakkaan tietoja rajoittuu sovittujen palveluiden tuottamiseen.

Markkinointi ja kohdennettu mainonta

Markkinointi perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (esim. B2B toiminnassa) tai asiakkaan suostumukseen (esim. kuluttaja-asiakkaan uutiskirjeiden lähetys). The Hotel Maria suorittaa kohdennettua markkinointia aiempaan ostokäyttäytymiseen tai asiakastietoihisi tallennettuihin tietoihin perustuen. Näin asiakkaalle voidaan tarjota häntä kiinnostavaa palveluita. Profilointi perustuu asiakkaan suostumukseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi poistamalla itsensä uutiskirjeen tilaajalistalta tai lähettämällä poistopyyntö osoitteeseen.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Käytämme palveluiden tuottamisessa palveluntarjoajia, jotka pääsääntöisesti sijaitsevat Euroopan talousalueella. Osa palveluntarjoajista säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikessa henkilötietojen käsittelyssä taataan riittävä tietosuojan taso.

Rekisteröidyn oikeuksista

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän tarjoamaan yhteystietoon ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Kts. poikkeukset kohdasta Tietojen poistaminen ja säilytysaika.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja oikeus vastustaa tietojen käyttöä esimerkiksi suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Henkilötietoja ei kuitenkaan poisteta, jos

 • laissa määrätään eri tavalla (esimerkiksi kirjanpitolaki) tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.
 • Asiakkaalla on avoin asia asiakaspalvelussa tai tuleva tilaisuus.
 • Asiakasta epäillään palveluiden väärinkäytöstä tai hänellä on maksamatonta velkaa The Hotel Marialle.

Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien tietojen poistamiseksi. Tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia ja päivityksiä. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muutoksista. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot.

Tietosuojaseloste päivitetty 10.1.2023.

Ota yhteyttä

Liity postituslistalle